JATA NEGERI

Soalan Lazim

Rancangan Tempatan Daerah

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH

Pengenalan

Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172) telah memperuntukkan penyediaan Rancangan Tempatan (RT) iaitu di bawah Seksyen 12 hingga 16. Berdasarkan kepada Subseksyen 12(3) Akta 172, RT perlu mengandungi suatu peta cadangan dan suatu pernyataan bertulis dan hendaklah membuat rumusan yang mengandungi apa – apa perincian yang difikirkan sesuai oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) bagi: 

  • Memajukan tanah
  • Melindungi dan memperelok alam sekitar
  • Memelihara topografi semulajadi
  • Memperelok lanskap
  • Memelihara dan menanam pokok dalam
  • Mengadakan tanah lapang dalam
  • Memelihara dan mengindahkan ciri dan rupa bangunan
  • Memperbaiki sistem komunikasi
  • Mengendalikan lalulintas dalam kawasan rancangan tempatan. 
 

Rancangan Tempatan juga mengandungi perkara-perkara yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN). Selain itu, subseksyen 12(4) juga menjelaskan bahawa Rancangan Tempatan hendaklah juga mengandungi dan disertakan dengan gambarajah, gambarah-gambaran dan bahan-bahan yang difikirkan sesuai oleh pihak berkuasa perancang tempatan (PBPT) untuk maksud menjelaskan atau menerangkan cadangan-cadangan di dalam rancangan itu.

PERUNTUKAN AKTA 172 YANG BERKAITAN DENGAN PENYEDIAAN RANCANGAN TEMPATAN

Rancangan Tempatan Daerah perlu disediakan selaras dengan Seksyen 12 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), seperti Jadual di bawah

Bidang

Seksyen

Keterangan

Keperluan

Penyediaan RT

Subseksyen

12(1)

PBPT boleh menyediakan  Draf RT sekiranya difikirkan perlu dan akan memberi faedah kepada kawasannya. Terdapat dua (2) keadaan di mana PBPT boleh menyediakan Draf RT iaitu semasa Draf RS sedang disediakan atau sebelum Draf RS dipersetujui oleh PBN.

Subseksyen

12(2)

PBPT hendaklah menyediakan Draf RT bagi seluruh kawasannya dengan segera sekiranya RS bagi Negeri tersebut telah berkuat kuasa.

Subseksyen

12(6)

PBPT juga dikehendaki menyediakan Draf  RT  bagi kawasannya sekiranya diarahkan oleh JPN. Arahan ini boleh diberi semasa Draf RS telah atau sedang disediakan.

Kandungan RT

Subseksyen

12(3)

Draf RT hendaklah mengandungi suatu peta cadangan dan pernyataan bertulis bagi kawasan PBPT berkenaan cadangan terperinci.

Subseksyen

12(4)

Draf RT perlu disokong oleh gambar rajah, gambaran dan bahan perihalan yang sesuai oleh PBPT atau yang ditetapkan oleh Jawatankuasa.

Publisiti Awal

Seksyen

12A

Sebelum menyediakan Draf RT, PBPT hendaklah menjalankan publisiti awal untuk memaklumkan kepada orang awam dan

‘stakeholders’    mengenai    penyediaan,     matlamat     dan kandungan Draf RT.

 

Publisiti

Draf RT

Subseksyen

13(1)

PBPT hendaklah menyediakan salinan Draf RT untuk diperiksa.

Subseksyen

13(2)

PBPT dikehendaki menyiarkan notis pemberitahuan Draf RT telah tersedia untuk diperiksa oleh orang awam dengan menyiarkan dalam tiga (3) keluaran daripada sekurang- kurangnya dua (2) akhbar tempatan, satu daripadanya adalah dalam bahasa kebangsaan. Tempoh pemeriksaan adalah tidak kurang daripada empat (4) minggu dari tarikh Draf RT diperiksa.

Subseksyen

13(3)

PBPT boleh melanjutkan sekali tempoh pemeriksaan salinan Draf RT selama tidak lebih daripada empat (4) minggu atas permohonan mana-mana orang.

Siasatan Tempatan dan Pendengaran

Subseksyen

14(1)

PBPT boleh mengarahkan suatu Jawatankuasa Siasatan Tempatan dan Pendengaran lain yang terdiri daripada tiga (3) orang yang dilantik oleh JPN untuk mempertimbangkan bantahan yang dikemukakan.

Bidang

Seksyen

Keterangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pewartaan

Draf RT

 

Subseksyen

15(1)

 

 

Selepas menimbangkan bantahan atau representasi, PBPT hendaklah mengemukakan Draf RT atau mengemukakan Draf RT yang telah diubahsuai kepada pihak JPN untuk kelulusan.

Subseksyen

15 (1A)

JPN boleh meluluskan keseluruhan, sebahagian Draf RT

dengan atau tanpa pindaan, atau menolak Draf RT tersebut.

Subseksyen

15 (1B)

JPN boleh mengambil kira apa-apa perkara yang difikirkan berkaitan sama ada atau tidak perkara tersebut telah diambil kira  dalam Draf RT  yang dikemukakan atau   dikemukakan semula ke JPN.

Subseksyen

15 (1C)

JPN hendaklah mengemukakan Draf RT yang telah diluluskan kepada PBN untuk persetujuan dan dikuatkuasa.

Subseksyen

15 (4)

PBPT hendaklah mengarahkan supaya fakta persetujuan PBN ke atas Draf RT disiarkan dalam Warta Negeri dan sekurang- kurangnya dalam dua (2) akhbar tempatan, satu (1) daripadanya berbahasa kebangsaan.

 

 

 

 

 

 

 

Keperluan

Pengubahan,

 

 

 

 

 

Pembatalan, atau

Penggantian

suatu Rancangan Tempatan.

Subseksyen

16(1)

PBPT boleh pada bila-bila masa membuat cadangan untuk pengubahan, pembatalan atau penggantian suatu rancangan tempatan.

Subseksyen

16(2)

PBPT hendaklah jika JPN memberikan arahan bagi maksud itu berkenaan dengan suatu rancangan tempatan, dengan secepat yang dapat dilaksanakan menyediakan cadangan daripada jenis yang dinyatakan dalam arahan itu, iaitu cadangan untuk pengubahan, pembatalan dan penggantian rancangan itu.

 

Subseksyen

16(3)

Subseksyen 12(8) dan (9) dan Seksyen 13, 14 dan  15 hendaklah terpakai berhubung dengan pembuatan cadangan untuk pengubahan, pembatalan atau penggantian suatu rancangan tempatan di bawah seksyen ini dan berkenaan dengan apa-apa pengubahan, pembatalan atau penggantian rancangan itu yang berikutnya, sebagaimana ia terpakai berhubung dengan penyediaan draf rancangan tempatan di bawah seksyen 12 dan berhubung dengan draf rancangan tempatan yang disediakan di bawahnya.

 

Subseksyen

16A(1)

JPN boleh mengarah Pengarah Negeri untuk menyediakan RT jika PBPT gagal berbuat demikian. Perbelanjaan berkaitan penyediaan Draf  RT  hendaklah  dibayar  oleh  PBPT  kepada Pengarah Negeri.

 1.  

 1.  

  •  

  RANCANGAN TEMPATAN DI NEGERI SEMBILAN

  Rancangan Tempatan di Negeri Sembilan yang telah diwartakan adalah seperti berikut:

  BIL. RANCANGAN TEMPATAN TARIKH WARTA NO. WARTA
  1. Rancangan Tempatan Malaysian Vision Valley 2045 15 April 2021 185
  2. Rancangan Tempatan Daerah Jempol 2030 24 Oktober 2019 570
  3. Rancangan Tempatan Daerah Rembau 2025 (Penggantian)  22 Mei 2014 300
  4. Rancangan Tempatan Daerah Tampin 2035 12 Jan 2023 29
  5. Rancangan Tempatan Daerah Kuala Pilah 2035 12 Jan 2023 30
  6. Rancangan Tempatan Daerah Jelebu 2035 (Penggantian) 12 Jan 2023 31

   

  Skip to content