DENGAN ITU KAMI BERJANJI UNTUK

1.

Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Tiga (3) Kali Setahun.

2.  

Memberi Ulasan Teknikal Perancangan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang (KM) Tidak Melebihi Empat Belas (14) Hari Bekerja.

3.

Menyelaras Penyediaan Rancangan Tempatan (RT) dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) Serta Memantau Perlaksanaannya Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun.

4.

 Menyediakan Pelan Projek Khas Dalam Tempoh 60 Hari.

5.

Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) Dua Kali Setahun.

6.  

Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh Sepuluh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan.

7. 

Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Terperingkat) Dalam Tempoh Lima Hari.

8.

Tempoh Menunggu Untuk Menerima Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh Lima(5)Minit.

9.

Memberi UlasanTeknikal Perancangan Ke Atas Permohonan Perancangan Tapak Dalam Tempoh Tiga Puluh (30) Hari Bekerja

10. Mengadakan Sebaran Rancangan Struktur Negeri RSN 2045 Dua (2) Kali Setahun.