JATA NEGERI

Soalan Lazim

Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172 )

Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172)

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) digubal menurut perkara 76(4) Perlembagaan Persekutuan. Ianya hanya berkuatkuasa di negeri-negeri Semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun pemakaian bagi negeri-negari hanya boleh dibuat pada suatu tarikh yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri yang berkenaan dengan persetujuan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagi negeri Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ianya menggunakan undang-undang perancangannya sendiri.

Pada asalnya Akta 172 ini mengandungi 9 bahagian dengan 59 seksyen dan kemudiannya telah dipinda sebanyak 3 kali iaitu antara tahun 1993 hingga tahun 2001.

Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan)1993 (Akta A866)

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) telah dipinda pada tahun 1993 dan dikenali dengan Akta A866. Akta ini dipinda dengan memasukkan peruntukkan berhubung aktiviti pembetungan agar ianya selaras dengan Akta Perkhidmatan Pembetungan 1993 (Akta 508) yang diwujudkan pada tahun yang sama.

Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan) 1995 (Akta A933)

Pada tahun 1995, sekali lagi Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dipinda bagi menangani kelemahan yang wujud akibat pembangunan yang mengabaikan pemeliharaan alam sekitar khususnya yang berkaitan dengan perintah pemeliharaan pokok. Keseluruhan peruntukkan berkaitan dengan perintah pemeliharaan pokok ini dapat dilihat di Bahagian 5A bermula dari seksyen 35A hingga 35H Akta 172.

Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan) 2001 (Akta A1129)

Sekali lagi Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dipinda dan dikenali sebagai Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 2001 (Akta A1129). Ianya dibuat bagi menangani masalah yang timbul khususnya dalam sektor hartanah dan mewujudkan peranan kerajaan persekutuan dalam hal ehwal Perancangan Bandar dan Desa selaras dengan semangat tanggungjawab bersama yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan.

Akta ini juga memuatkan dua bahagian baru dan memperkenalkan beberapa pendekatan baru khususnya dalam sistem rancangan pemajuan dan juga kawalan perancangan ke dalam Akta 172.

Skip to content