DENGAN ITU KAMI BERJANJI UNTUK

i.

Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Tiga (3) Kali Setahun.

ii.  

Memberi Ulasan Perancangan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang Tidak Melebihi Empat Belas (14) Hari.

iii.

Menyelaras Penyediaan RT dan RKK Serta Memantau Perlaksanaannya Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun.

iv

 Menyedia Pelan Projek Khas Dalam Tempoh Enam Puluh (60) Hari.

v.   

Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) Dua (2) Kali Setahun.

vi.  

Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh Sepuluh (10) Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan.

vii. 

Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Berperingkat) Dalam Tempoh Lima (5) Hari Bekerja.

viii.

Memberi Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh Lima (5) minit.

ix.

Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Permohonan Perancangan Tapak Dalam Tempoh Tiga Puluh (30) Hari.

x. Mengadakan Sebaran Rancangan Struktur Negeri Sembilan 2045 (RSN 2045) Sekurang-kurangnya sekali setahun