MAKSUD KEBENARAN MERANCANG MENGIKUT AKTA 172

 • Subseksyen 2(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Mentafsirkan kebenaran merancang sebagai kebenaran yang diberikan, dengan atau tanpa syarat untuk menjalankan pemajuan.
 • Subseksyen 19(1) memperuntukkan tiada seorang pun, selain pihak berkuasa tempatan (PBT), boleh memulakan, mengusahakan, atau menjalankan apa-apa pemajuan melainkan jika kebenaran merancang berkenaan dengan pemajuan itu telah diberikan kepadanya di bawah seksyen 22 atau dilanjutkan di bawah subseksyen 24(3).
 • Pada amnya ” kebenaran merancang ” adalah satu prosedur yang mana pemohon perlu mengemukakan permohonan kepada PBPT untuk mendapat kelulusan sebelum memulakan sebarang pemajuan di atas tanah atau bangunan sepertimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 21A [Laporan Cadangan Pemajuan ( LCP)] dan seksyen 21B [Pelan Susunatur]

 

SIAPA YANG MEMBERIKAN KEBENARAN MERANCANG?

Sesuatu kebenaran merancang diberi oleh PBPT bagi kawasan berkenaan :

 • Bagi kawasan dalam sesuatu majlis Perbandaran / majlis daerah / majlis tempatan,kebenaran merancang dikeluarkan oleh PBT berkenaan yang merupakan PBPT kawasan berkenaan, di bawah subseksyen 5(1).
 • Bagi kawasan di luar sesebuah PBT, kebenaran merancang dikendalikan olehJabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Negeri yang merupakan PBPT bagi kawasan di luar PBT, di bawah subseksyen 5(2).
 • Keputusan oleh PBT lazimnya dibuat oleh mesyuarat penuh majlis perbandaran atau daerah berkenaan.

 

DEFINISI ’ PEMBANGUNAN ’ ATAU ’ PEMAJUAN ’


Subsyeksyen 2(1) Akta 172, mendefinisikan ‘ pembangunan ‘ atau ‘ pemajuan ‘ meliputi aktiviti-aktiviti berikut :

 • Menjalankan kerja-kerja bangunan yang meliputi meruntuh, mendiri, mendirikan\semula atau meluaskan sesuatu bangunan atau sebahagiannya.
 • Menjalankan kerja-kerja kejuruteraan seperti membentuk dan meratakan tanah, penjajaran jalan keluar masuk, penjajaran kabel dan saluran bekalan air.
 • Menjalankan kerja-kerja perlombongan dan perindustrian.
 • Membuat sesuatu perubahan matan dalam penggunaan tanah atau bangunan atau mana-mana bahagian daripadanya.
 • Memecah sempadan dan mencantum tanah.

 

PERKARA-PERKARA PENTING DALAM MEMPERTIMBANGKAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG


Subsyeksyen 22( 2 ) Akta 172 telah menjelaskan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh PBPT sebelum menimbang atau membuat keputusan ke atas sesuatu permohonan kebenaran merancang. Antaranya adalah termasuk :

 • Peruntukan-peruntukan rancangan pemajuan yang telah diwartakan atau dalam penyediaan.
 • Arahan-arahan yang diberikan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri ( jika ada ).
 • Peruntukan-peruntukan Akta Perkhidmatan Pembentungan 1993.
 • Laporan Cadangan Pemajuan.
 • Bantahan-bantahan Pemilik Tanah Berjiran yang dibuat di bawah Seksyen 21.
 • Permohonan yang perlu mendapat nasihat Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN)

Ulasan-ulasan daripada jabatan-jabatan teknikal yang berkaitan.

Quick Links

   Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaBiro Pengaduan AwamJabatan Perkhidmatan Awam

MSC   MAMPU  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

MYEGSuruhanjaya Pilihanraya MalaysiaMDECKetua Setiausaha Negara

Agency Links

   malaysia Federal

   nslogo smallState

      PLANMalaysia    PLANMalaysia

Application Links

    GI9v2 large e1453807658505       GIS9 Application

    planmalaysiaPLANMalaysia Application

    malaysia       Application for Staff